Regulamin korzystania z konsultacji LENACOR Centrum dietetyki

§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Lenacor Centrum dietetyki na rzecz Klientów (w znaczeniu zdefiniowanym poniżej).

§2

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług dostępny na stronie internetowej „Lenacor” Centrum Dietetyki (http://lenacor.pl) oraz w siedzibie firmy na ul. Świętojańska, nr 2a, 41-400 Mysłowice.

Klient – każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i korzysta z usług dietetycznych w Lenacor Centrum Dietetyki lub osoba poniżej 16 roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna na korzystanie z tych usług,

Lenacor Centrum Dietetyki – działalność gospodarcza Firma Handlowo-Usługowa “Lenacor” Grzegorz Klonek, z siedzibą: ul. Świętojańska, nr 2a, 41-400 Mysłowice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadający numer NIP 6442954952, REGON 363391611.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Lenacor Centrum Dietetyki pod adresem https://vod.grzegorzklonek.com/

§3

Usługi

1. Przedmiotem usługi w ramach funkcjonowania serwisu http://lenacor.pl jest udzielanie Klientowi konsultacji z zakresu dietetyki (diety odchudzające oraz służące poprawie zdrowia przy współistniejących chorobach) (dalej: „Konsultacja”).

2. Świadczenie usług, o których mowa w pkt 1 powyżej następuje zarówno zdalnie z wykorzystaniem środków służących do porozumiewania się na odległość (ZOOM, GOOGLE MEET SKYPE, MESSENGER, WHATS UP), jak również w ramach konsultacji w gabinecie Lenacor Centrum dietetyki. Konsultacje na temat zalecanego sposobu żywienia lub też ogólne informacje dotyczące zdrowego sposobu odżywiania się, są udzielane Klientowi w oparciu o dane dotyczące stanu zdrowia Klienta.

3. Udzielenie konsultacji w gabinecie, konsultacji online lub sprzedaż przygotowanej konsultacji w formie produktu cyfrowego ma charakter odpłatny.

4. W ramach Lenacor Centrum dietetyki dietetyk udziela porad dietetycznych, układa indywidualne jadłospisy dietetyczne, diety przy chorobach współistniejących, plany żywieniowe, skupiając się głównie na dietach ketogenicznych i niskowęglowodanowych. Jadłospisy, diety i plany żywieniowe wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania wysyłane są na adres mailowy podany przez Klienta i uzależnione są od czasu dostarczenia zaleconych wyników badań, od złożoności problemu, bądź są odbierane przez Klienta osobiście u Dietetyka na umówionej wcześniej wizycie.

5. Każda konsultacja w gabinecie lub online wymaga uprzedniego dokonania rezerwacji telefonicznej – pod numerem wskazanym w serwisie Lenacor Centrum dietetyki.

§ 4

Warunki techniczne korzystania z serwisu

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, a w szczególności do dokonywania zakupów oraz do pobrania treści cyfrowych wymagane są:

– dostęp do Internetu,

– standardowy system operacyjny,

– przeglądarka internetowa,

– posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta adresu e-mail,

– posiadanie oprogramowania obsługującego pliki .pdf oraz .jpg

§5

Prawa i obowiązki Klienta

1. W czasie korzystania z usług Lenacor Centrum Dietetyki Klient ma prawo do:

– świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

– rzetelnej informacji o sposobach odżywiania się,

– wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń lub ich odmowy.

2. Do obowiązków Klienta należy

– przestrzeganie regulaminu świadczenia usług serwisu Lenacor Centrum Dietetyki,

– poszanowanie godności i uprzejme traktowanie personelu Lenacor Centrum Dietetyki,

– przestrzeganie zasad higieny osobistej,

– posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość,

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

– przestrzeganie zaleceń personelu Lenacor Centrum Dietetyki;

3. Klient, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania z usług w Lenacor Centrum Dietetyki ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Lenacor Centrum Dietetyki.

4. Lenacor Centrum Dietetyki ma prawo odmówić udzielania świadczeń Klientowi, który narusza postanowienia określone w niniejszym regulaminie.

5. Przedmiot Konsultacji Indywidualnej nie może obejmować innych osób niż klient (rozmówca).

6. W stosunku do osoby niepełnoletniej nie udziela się konsultacji bez obecności jej Przedstawiciela Ustawowego.

7. Lenacor Centrum dietetyki jest obowiązane do dochowania należytej staranności oraz do świadczenia usług należytej jakości.

8. Konsultacji udzielają osoby posiadające wykształcenie i wiedzę z zakresu dietetyki lub psychodietetyki będący pracownikami lub osobami współpracującymi lub działającymi na rzecz Lenacor Centrum dietetyki.

9. Warunkiem uzyskania Konsultacji jest wyrażenie przez klienta zgody na:

a. obowiązywanie niniejszego Regulaminu,

b. przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w formularzu rejestracyjnym, do celów określonych w Regulaminie,

c. korzystanie z elektronicznego urządzenia końcowego do świadczenia na jego rzecz usług w zakresie Konsultacji.

10. W serwisie Centrum dietetyki https://vod.grzegorzklonek.com/ dla Klientów dostępne są następujące funkcjonalności:

– umówienie się na Konsultację,

– rozmowy czat, audio oraz audio-wideo w ramach Konsultacji,

– możliwość zakupienia konsultacji lub szkolenia dietetycznego,

– inne – wynikające z bieżącej konfiguracji usług.

§ 6

Składanie i realizacja zamówienia

1.Za pośrednictwem serwisu Lenacor Centrum Dietetyki prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych jakimi są diety, jadłospisy, szkolenia, e-booki oraz inne produkty cyfrowe.

2. Wszystkie ceny w serwisie są cenami brutto i podane są w walucie polskiej (polski złoty).

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie zapłaty za Usługę. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Centrum dietetyki.

4. W Serwisie uznawane są następujące formy płatności:

– płatności elektroniczne oraz

– przelew bankowy na nr konta: Firma Handlowo-Usługowa Lenacor Grzegorz Klonek, z siedzibą: ul. Świętojańska, nr 2a, 41-400 Mysłowice, w tytule kuracja dietetyczna, imię i nazwisko.

5. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni roboczych zamówienie uznaje się za nieważne.

6. Nabycie usługi przez Klienta wymaga uiszczenia płatności, a w niektórych przypadkach również wypełnienia formularza diety lub zaleocnych wykonania zalecanych badań laboratoryjnych.

7. Produkty cyfrowe dostarczane są drogą mailową na adres mailowy Klienta w ciągu 24 godzin od nabycia. Jadłospisy są wysyłane na adres mailowy Klienta do 7 dni roboczych po otrzymaniu przez Centrum dietetyki wszystkich niezbędnych do tego danych zawartych w: formularzu diety online i zleconych badaniach laboratoryjnych, a także po potwierdzeniu przez Klienta proponowanego planu diety.

8. Jeżeli produkt wybrany przez Klienta zakłada jego wysyłkę częściami, poszczególne części będą przesyłane w z góry określonych przedziałach czasowych.

9. Lenacor Centrum dietetyki nie ponosi odpowiedzialności za błędy w jadłospisie, powstałe na skutek niepełnego bądź niezgodnego z prawdą wypełnienia przez Klienta formularza diety online.

10. Zakupiony indywidualny jadłospis można wykorzystać w ciągu 180 dni od daty dokonania płatności, po tym czasie zamówienie uznaje się za zrealizowane.

§7

Zasady płatności za usługi

1. Płatność za usługi świadczone w Lenacor Centrum Dietetyki są uiszczane w gotówce lub drogą przelewu w całej wysokości kwoty:

– w gotówce płatność uiszczana jest tego samego dnia kalendarzowego, w którym miejsce miało świadczenie usługi zarówno w przypadku usługi jednorazowej jak również w przypadku pierwszego spotkania w ramach programu w całej kwocie będącej określonej w cenniku usług firmy,

– drogą przelewu w chwili dokonywania zakupu w serwisie.

2. Warunkiem utrzymania rezerwacji, o której mowa w pkt 4§3 powyżej,jest wpłata na rzecz Lenacor Centrum dietetyki zadatku w wysokości 100 zł w ciągu 72h od zarejestrowania się na wizytę. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie.Po zaksięgowaniu wpłaty w terminie, wizyta zostaje potwierdzona mailowo.Zadatek zostaje zaliczony na konto zapłaty za wizytę (płatność po wizycie będzie pomniejszona o kwotę zadatku).

3. Odwołanie konsultacji przez Klienta może nastąpić w terminie nie później niż 7 dni przed terminem wyznaczonej wizyty. W takim przypadku płatność podlega zwrotowi.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 Klient powinien mailowo na adres: biuro@lenacor.pl podać dane niezbędne do zwrotu wpłaty zadatku.

5. W wypadku niestawienia się na konsultację bez wcześniejszego powiadomienia o odwołaniu zgodnie z pkt 3 z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni, zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Spóźnienie się na ustaloną między Klientem i Lenacor Centrum Dietetyki konsultację nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji jeśli czas spóźnienia nie przekracza 15 minut. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut wizytę uznaje się za odwołaną w trybie określonym w pkt 5 i wiąże się ze stratą tej wizyty. Lenacor Centrum Dietetyki może odstąpić od tej zasady (lecz nie musi) w przypadku uzasadnionych działaniem siły wyższej.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej z Centrum dietetyki umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Lenacor o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez pismo wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli Lenacor Centrum dietetyki wykonało Usługę za wyraźną zgodą Klienta,

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie Usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy to również może odstąpić od umowy, ale spoczywa na nim obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

4. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, traci prawo do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Centrum dietetyki odstąpienia od umowy zwróci on Klientowi otrzymane płatności.

§ 9

Reklamacja

1. Lenacor Centrum dietetyki ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości Usługi świadczonej przez Centrum dietetyki Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

2. Reklamację należy wysłać na adres poczty elektronicznej Centrum dietetyki: biuro@lenacor.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przeciwnym razie Centrum dietetyki wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

4. Lenacor Centrum dietetyki ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dniu roboczych od daty doręczenia reklamacji.

§ 10

Rozwiązywanie sporów

1. Klient może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest:

– skorzystanie z mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,

– skorzystanie z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów,

– złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.

3. Więcej informacji dotyczących rozwiązywania sporów Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 11

Prawa autorskie

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Serwisu mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1231 ze zm.).

2. W ramach zakupionych Produktów Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Klient jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów:

udostępnianie Produktów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem,

publikowanie w jakikolwiek sposób całości Produktu lub jego części,

kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Klienta.

3. Klient zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.

§12

Postanowienia końcowe

1. Lenacor Centrum Dietetyki nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia, powstałe z winy klienta na skutek nie stosowanią się do ustalonej diety lub stosowania diety przez osoby postronne, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane dietetykowi

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

3. Lenacor Centrum Dietetyki zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz cenników w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu lub cenników jego doręczenie klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie http://lenacor.pl stosownych zmian. Korzystanie z usług Lenacor Centrum Dietetyki przez Klienta po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze.

4. Spory powstałe przy świadczeniu usług zdrowotnych będą rozstrzygane zgodnie z właściwością sądów powszechnych odpowiednią do siedziby Lenacor Centrum Dietetyki.

5. Regulamin Świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.