POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej vod.grzegorzklonek.com

Administratorem strony jest: Firma Handlowo-Usługowa “Lenacor” Grzegorz Klonek z siedzibą: ul. Świętojańska, nr 2a, 41-400 Mysłowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6442954952, REGON 363391611, adres do kontaktu:

kontakt@grzegorzklonek.com

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu

Dane osobowe przekazywane nam są przetwarzane przez: Firma Handlowo-Usługowa “Lenacor” Grzegorz Klonek z siedzibą: ul. Świętojańska, nr 2a, 41-400 Mysłowice, adres do kontaktu: kontakt@grzegorzklonek.com

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora, w tym w celu informowania o nowych produktach oferowanych przez Administratora oraz o jego działalności (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Korzystamy z usług Google, więcej informacji o gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych możesz znaleźć tutaj.

(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

II. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

Administrator danych zastrzega sobie, iż może przekazać lub udostępnić dane osobowe Użytkowników, których danymi administruje, osobom trzecim w przypadku, gdy:

– użytkownik wyrazi na to zgodę lub

– będzie to uzasadnione przepisami prawa lub

– będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług,

– będzie to związane z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności – niedozwolonego korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

III. Prawa Użytkownika i kontakt z Administratorem

Użytkownik ma prawo do:

– dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji,

– skontaktowania się w dowolnym czasie z Administratorem danych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator danych wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe,

– zwrócenia się również do Administratora danych z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

Administrator danych zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkowników, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Administrator danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w postaci elektronicznej i papierowej. Rejestr udostępnia się, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, do przeglądania na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych znajdującym się w jego siedzibie.

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem danych.

IV. Zasady bezpieczeństwa

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

– poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

– dokładne i aktualne,

– nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

– bezpiecznie przechowywane.

V. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu za pomocą plików typu Cookies

Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak liczba wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści oraz numer IP komputera. Administrator danych nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkowników i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkowników.

Administrator danych wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz ulepszania zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług. Ponadto Administrator danych informuje, iż pliki typu cookies zostały szczegółowo omówione w Polityce Plików Cookies.

KOMUNIKAT DOT. RODO

Wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz wynikające z obowiązującej Ustawy z dnia 10 majaj 2018r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) informujmy, że firma: Firma Handlowo-Usługowa “Lenacor” Grzegorz Klonek przygotowała poniższą informację dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania przez Administratora danych informacji jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Firma Handlowo-Usługowa “Lenacor” Grzegorz Klonek z siedzibą: ul. Świętojańska, nr 2a, 41-400 Mysłowice.

Zgodnie z Ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz Utsawą o ochronie danych osobowych, Administrator danych osobowych Pani/Pana, będących osobą fizyczną (osobą, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

1. Dane dotyczące Administratora:

Firma Handlowo-Usługowa “Lenacor” Grzegorz Klonek z siedzibą: ul. Świętojańska, nr 2a, 41-400 Mysłowice, NIP 6442954952, REGON 363391611, adres do kontaktu: kontakt@grzegorzklonek.com

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

– wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych,

– wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), to jest:

a) dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora,

b) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

c) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,

d) dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci

i informacji.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

– podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,

– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

5. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie

i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania lub zmiany danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

Informacja dot. wykorzystywania plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookie w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie nie ma wpływu na jakość jej przeglądania.

Jak usunąć lub wyłączyć obsługę plików cookie?

Za obsługę (w tym usuwanie) plików cookie odpowiedzialna jest przeglądarka internetowa. To w jej ustawieniach należy dokonać niezbędnych zmian. Procedura działania może się różnić w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Po więcej technicznych informacji prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami dla danych przeglądarek.